Projektet ”Dramatik på Uppåkra” beviljas medel från Sparbanksstiftelsen Finn

Idag kan kan vi med glädje berätta att projektet Dramatik på Uppåkra beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Finn. Projektägare är Centrum för dramatik Syd och samarbetspart är Uppåkra Arkeologiskt Center. Dramatik på Uppåkra är en förstudie inom kulturområdena dramatik och kulturarv i hur man kan arbeta med dramatiskt berättande kring historien på Uppåkra.  Dramatiker och manusförfattare […]

Dramatiserad text utvecklar läsförståelse

Vi vill tipsa om en artikel som handlar om att dramatiserad text främjar läsförståelse. Martin Göthberg har skrivit licentiatuppsatsen ”Pimpa texten – en etnografisk studie av gymnasielevers meningsskapande dramatext”, en uppsats som synliggör de estetiska ämnenas potential. Elever som arbetar med och dramatiserar en text ökar sin läsförståelse. Citerat ur artikeln: ”Läsförståelse sker också i […]

Dramatiskt berättande på museer & kulturarvsinstitutioner

Igår den 23 november arrangerade CFD Syd inspirationsseminariet ”Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner” på Teaterhögskolan i Malmö. På plats fanns dramatiker, representanter från museerna samt tjänstemän från regionen och från Centrum för dramatik. Seminariet innehöll presentationer från Uppåkra Arkeologiskt Center och Trelleborgs museum samt framföranden från några av CFD:s medlemmar. Seminariet avslutades med en […]

Manusförfattare tar plats i Filminstitutets nya branschråd

Vi vill gärna berätta att manusförfattare nu tar plats i tre av Filminstitutets nya branschråd. Det tycker vi på Centrum för dramatik är jättebra! Råden ska stärka inflytandet för branschens aktörer i den nya statliga filmpolitiken. Dramatikerförbundet kommer att vara representerade i branschråden: rådet för utveckling och produktion, rådet för spridning och visning samt rådet […]

Nordic DRAMA Platform – ett nordiskt dramatikprojekt

Sommaren 2016 startar ett nordiskt dramatikprojekt. Sexton dramatiker, fyra från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, ska skriva fyra pjäser tillsammans under namnet Midsummer Stories. Resultaten ska uppföras i Köpenhamn, Reykjavik, Oslo och Malmö sommaren 2017. Projektägare är Dramafronten i Köpenhamn, ett nätverk som arbetar med utveckling av ny dansk dramatik utanför det traditionella teaterrummet. […]

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Den 4 september skickade Centrum för dramatik Syd in ett svar till Region Skåne på remissversionen av den regionala kulturplanen för 2016-2019. Viktigt för våra medlemmar är att den kompetens som manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik besitter synliggörs och beskrivs i kulturplanen. Vi har strövat efter att stärka innehåller i de stycken som handlar […]