Skrivelse till utredningen Konstnärernas villkor

Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tolv organisationer, har gemensamt skrivit till utredningen Konstnärernas villkor för att påtala den stora vikten av att höja anslaget till organisationerna.

Länk till skrivelsen i sin helhet!

Bakgrund:

Regeringen beslutar i november 2016 att en särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov.

Utredaren ska bland annat kartlägga och beskriva konstnärernas förutsättningar att verka professionellt, analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen, föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som konstnär i hela landet samt sätta konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, och i den utsträckning det är relevant, i ett bredare internationellt perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Utredningen har antagit namnet Konstnärspolitiska utredningen (Ku 2016:04).

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Länk till utredningens direktiv och uppdrag!

Länk till utredningens egen hemsida!