Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap: ordinarie medlem och debutantmedlem.

Ordinarie medlem

För att bli ordinarie medlem i Centrum för dramatik krävs enligt stadgarna att man är yrkesverksam dramatiker eller översättare av dramatik. Med dramatiker avses manusförfattare för scen, tv, radio, film och nya medier.

För att betraktas som yrkesverksam ska man självständigt ha skrivit eller översatt två verk och fått dem uppförda eller sända i professionella sammanhang. Verken ska i tid ungefär motsvara två helaftonsföreställningar för scen eller något kortare. Med ”självständigt” menas att man är ensam upphovsman till ett verk. Finns fler upphovsmän till ett verk som åberopas som merit krävs fler meriter än två.

Amatöruppsättningar kan inte åberopas som merit för medlemskap.

I några fall kan andra erfarenheter vara meriterande, till exempel gränsöverskridande konstnärliga föreställningar eller projekt framförda eller sända i ett professionellt sammanhang.

Alla medlemsansökningar prövas individuellt av föreningens styrelse som fattar beslut i varje enskilt fall.

Debutantmedlem

För att bli antagen som debutantmedlem ska sökanden ha genomgått eller påbörjat relevant dramatiker-/manusförfattarutbildning alternativt ha tillgängliggjort ett eller flera egenskrivna verk offentligt (t ex på filmfestival, biovisning eller på digital plattform på nätet) med en sammanlagd speltid om lägst 5 minuters speltid. Styrelsen förbehåller sig rätten att begära in manus för bedömning.

Medlemsavgifter

Avgift för ordinarie medlemmar är 240 kronor/år.

Avgift för debutantmedlemmar är 120 kronor/år.

Ansökan

Fyll i så detaljerat som möjligt kring de dramatiska verk du åberopar för medlemskap, så underlättar det styrelsens bedömning. Det går bra att lista verken på en bilaga som bifogas blanketten.

Din ansökan prövas vanligen på nästföljande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden, med sommaruppehåll under juni-augusti.

Har du frågor kontakta oss gärna!

Ansökningsblanketter för ordinarie medlem och debutantmedlem hittar du här nedan.

Välkommen med din ansökan!

Ladda ner: Ansökan ordinarie medlem

Ladda ner: Ansökan debutantmedlem